RECOMANACIONS DIETETICO-CULINÀRIES DURANT EL TRACTAMENT DEL CÀNCER DE PRÒSTATA

Volum 7 de la col·lecció “MENJAR DURANT EL TRACTAMENT DEL CÀNCER”, versió en català. S'ofereixen recomanacions dietètiques amb base científica sobre el tipus d’alimentació que es pot seguir per mantenir un estat nutricional adequat segons la situació en què es trobi el pacient durant el tractament del càncer de pròstata. Projecte social impulsat per la Fundació Catalunya La Pedrera, i desenvolupat per l'Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació Alícia, amb la col·laboració d'Ipsen.

Descargar documento
Salud y hábitos alimentarios

RECOMANACIONS DIETETICO-CULINÀRIES DURANT EL TRACTAMENT DEL CÀNCER DE PRÒSTATA

Volum 7 de la col·lecció “MENJAR DURANT EL TRACTAMENT DEL CÀNCER”, versió en castellà. S'ofereixen recomanacions dietètiques amb base científica sobre el tipus d’alimentació que es pot seguir per mantenir un estat nutricional adequat segons la situació en què es trobi el pacient durant el tractament del càncer de pròstata. Projecte social impulsat per la Fundació Catalunya La Pedrera, i desenvolupat per l'Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació Alícia, amb la col·laboració d'Ipsen.

Descargar documento
Salud y hábitos alimentarios

Recomanacions dietetioculinàries durant el tractament del càncer de pulmó

Volumen 6 de la colección “COMER DURANTE EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER”, versión en catalán. Se ofrecen recomendaciones dietéticas con base científica sobre el tipo de alimentación que se puede seguir para mantener un estado nutricional adecuado según la situación en que se encuentre el paciente durante el tratamiento del cáncer de pulmón. Proyecto social impulsado por la Fundación Catalunya La Pedrera, y desarrollado por el Instituto Catalán de Oncología y Alícia.

Descargar documento
Salud y hábitos alimentarios

RECOMENDACIONES DIETÉTICO-CULINARIAS DURANTE EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN

Volum 6 de la col·lecció “MENJAR DURANT EL TRACTAMENT DEL CÀNCER”, versió en castellà. S'ofereixen recomanacions dietètiques amb base científica sobre el tipus d’alimentació que es pot seguir per mantenir un estat nutricional adequat segons la situació en què es trobi el pacient durant el tractament del càncer de pulmó. Projecte social impulsat per la Fundació Catalunya La Pedrera, i desenvolupat per l'Institut Català d’Oncologia i Alícia.

Descargar documento
Salud y hábitos alimentarios

RECOMENDACIONES DIETÉTICO-CULINARIAS DURANTE EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER COLORRECTAL

Volum 5 de la col·lecció “MENJAR DURANT EL TRACTAMENT DEL CÀNCER”, versió en castellà. S'ofereixen recomanacions dietètiques amb base científica sobre el tipus d’alimentació que es pot seguir per mantenir un estat nutricional adequat segons la situació en què es trobi el pacient durant el tractament del càncer colorectal. Projecte social impulsat per la Fundació Catalunya La Pedrera, i desenvolupat per l'Institut Català d’Oncologia i Alícia.

Descargar documento
Salud y hábitos alimentarios

Recomanacions dietetioculinàries durant el tractament del càncer colorectal

Volumen 5 de la colección “COMER DURANTE EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER”, versión en catalán. Se ofrecen recomendaciones dietéticas con base científica sobre el tipo de alimentación que se puede seguir para mantener un estado nutricional adecuado según la situación en que se encuentre el paciente durante el tratamiento del cáncer colorrectal. Proyecto social impulsado por la Fundación Catalunya La Pedrera, y desarrollado por el Instituto Catalán de Oncología y Alícia.

Descargar documento
Salud y hábitos alimentarios

Recomendaciones dieteticoculinarias durante el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello

Volum 4 de la col·lecció “MENJAR DURANT EL TRACTAMENT DEL CÀNCER”, versió en castellà. L’alimentació és una part important en qualsevol tractament de càncer. En el cas del càncer de cap i coll té una rellevància especial, ja que per la localització del mateix tumor pot haver-hi alguna dificultat per alimentar-se ja abans de l’inici de qualsevol tractament. Projecte social impulsat per la Fundació Catalunya-La Pedrera, i desenvolupat per l'Institut Català d’Oncologia i Alícia.

Descargar documento
Salud y hábitos alimentarios

Recomanacions dieteticoculinàries durant el tractament del càncer de cap i coll

Volumen 4 de la colección “COMER DURANTE EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER”, versión en catalán. La alimentación es una parte importante en cualquier tratamiento de cáncer. En el caso del cáncer de cabeza y cuello tiene una relevancia especial, puesto que por la localización del mismo tumor puede haber alguna dificultad para alimentarse ya antes del inicio de cualquier tratamiento. Proyecto social impulsado por la Fundació Catalunya-La Pedrera, y desarrollado por el Instituto Catalán de Oncologia y Alícia.

Descargar documento
Salud y hábitos alimentarios

Mitos y creencias sobre la alimentación durante el tratamiento del cáncer

Volum 2 de la col·lecció “MENJAR DURANT EL TRACTAMENT DEL CÀNCER”, editat en castellà. Hi ha moltes creences populars errònies que relacionen el càncer i l’alimentació. En aquest volum se’n recullen i s’analitzen algunes relacionades amb l’alimentació durant el tractament càncer i s’explica si estan fonamentades o si, al contrari, no tenen cap base científica ferma que en suporti el seguiment. Projecte social impulsat per la Fundació Catalunya-La Pedrera, i desenvolupat per l'Institut Català d’Oncologia i Alícia

Descargar documento
Salud y hábitos alimentarios

Mites i creences sobre l’alimentació durant el tractament del càncer

Volumen 2 de la colección “COMER DURANTE EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER”, editado en catalán. Hay muchas creencias populares erróneas que relacionan el cáncer y la alimentación. En este volumen se recogen y se analizan algunas relacionadas con la alimentación durante el tratamiento cáncer y se explica si están fundamentadas o si, al contrario, no tienen ninguna base científica firme que soporte el seguimiento. Proyecto social impulsado por la Fundación Catalunya-La Pedrera, y desarrollado por el Instituto Catalán de Oncología y Alícia.

Descargar documento
Salud y hábitos alimentarios